Quy Y Tam Bao

LỄ TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI
TAKING THREE REFUGES AND FIVE PRECEPTS CEREMONY

Email: thichhangdat66@gmail.com
GO BACK

  Dr Michael Quy Y-5-27-23-Than Gwyddon (philosopher).
  Cass Sam Giles- Than Wisdom- Interview
  Quy Vn 12 25 22
  Lễ Quy Y Tam Bảo của Thân Hải và Thân Đức.
  Ceremony of Taking Three Refuges: Buddha, Dharma and Sangha.
  Lễ Quy Y Tam Bảo - Chùa Phật Giác (Ngày 25 tháng 10 năm 2015)