Lớp Phật Pháp Cuộc Đời Đức Phật

HỘI THẢO - TỲ KHEO THÍCH HẰNG ĐẠT / SEMINAR - REV. THICH HANG DAT
Email: thichhangdat66@gmail.com
GO BACK

  2023 11 28: Baylor University
  T.T Thích Hằng Đạt Tham Dự Buổi Hội Thảo Tự Do Tôn Giáo tại Bộ Giáo Dục
  Buddhist Lecture at Moody Methodist Church by Rev. Thich Hang Dat
  Introduction to Buddhism at Unity Church of Houston by Rev. Thich Hang Dat (July 10, 2016) part 2
  Introduction to Buddhism at Unity Church of Houston by Rev. Thich Hang Dat (July 10, 2016) (Part 1)