Lớp Phật Pháp Gioi Bo Tat

LỚP PHẬT PHÁP - BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
LỚP PHẬT PHÁP TRÊN MẠNG QUA ZOOM MỖI THỨ BẢY (7:00-8:00PM EST)
Email: thichhangdat66@gmail.com
GO BACK

  Gioi Bo Tat 6 15 24
  Gioi Bo Tat 6 8 24
  Gioi Bo Tat 5 4 24
  Gioi Bo Tat 4 20 24
  Gioi Bo Tat 3 2 24
  Gioi Bo Tat 4 6 24
  Gioi Bo Tat 3 30 24
  Gioi Bo Tat 3 23 24
  Gioi Bo Tat 3 9 24
  Gioi Bo Tat 1 13 24
  Gioi Bo Tat 1 27 24
  Gioi Bo Tat 2 3 24
  Gioi Bo Tat 2 17 24
  Gioi Bo Tat 3 2 24
  Gioi Bo Tat 2 24 24
  Gioi Bo Tat 2 17 24
  Gioi Bo Tat 12 16 23
  Gioi Bo Tat 10 28 23
  Gioi Bo Tat Aug 17a
  Gioi Bo Tat Aug 10b
  Gioi Bo Tat Aug 10c
  Gioi Bo Tat Aug 10a
  Gioi Bo Tat Aug 03b
  Gioi Bo Tat Aug 03c
  Gioi Bo Tat Aug 03a
  Gioi Bo Tat July 27a
  Gioi Bo Tat July 27b
  Gioi Bo Tat July 27c
  Gioi Bo Tat July 13b
  Gioi Bo Tat July 13c
  Gioi Bo Tat July 13a
  Gioi Bo Tat june 15 a
  Gioi Bo Tat june 15 c
  Gioi Bo Tat june 15 b
  Gioi Bo Tat Bodhisattva Precept April 27 b2
  Gioi Bo Tat Bodhisattva Precept April 27 b1
  gioi bo tat a3
  gioi bo tat a2
  gioi bo tat a1
  Private video
  Private video
  Private video
  Private video
  Private video
  Private video
  Private video