Lớp Phật Pháp Cuộc Đời Đức Phật

LỚP PHẬT PHÁP - CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
LỚP PHẬT PHÁP TRÊN MẠNG QUA ZOOM MỖI CHỦ NHẬT (8:30-9:30PM EST)
Email: thichhangdat66@gmail.com
GO BACK

  Cuoc Doi Duc Phat 45 e
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-c
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-b 11/14/22
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-a 11/7/2022
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-h
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-f
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-g
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-e
  Cuộc Đời Đức Phật: 44-d
  Cuộc Đời Đức Phật: 44b
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ thứ 43 - 44a
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ thứ 42-43a
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ thứ 42-(38)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ thứ 42-(37)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ thứ 42-(36)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (35)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (34)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (33)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (32)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (31)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (30)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (29)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (28)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (27)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (26)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (25)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (24)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (23)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (22)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (21)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (20)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (19)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (18)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (17)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (16)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (15)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (14)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (13)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (12) 8/24
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (11) 8/17
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (X) 8/10
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (IX) 8/3
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (VIII) 7/27
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (VII) 7/20
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (VI) 7/13
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (V) 7/6
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (IV) 6/29
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (III) 6/22
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 42 (II) 6/15
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 40 - 41 - 42 (I) - 6/8
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XVII) - Hạ thứ 39 - 40 6/1
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XVI) 5/25
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XV) 5/18
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XIV) 5/11
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XIII) 5/4
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (Unknown)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XII) 4/27
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (XI) 4/20
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (X) 4/13
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (IX) 4/6
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (VIII) 3/30
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (VII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (VI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (V)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 38 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 37 (V) và Thứ 38 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 37 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 37 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 37 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 36 (V) và Thứ 37 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 36 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 36 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 36 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 36 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 32 (II) và Thứ 33, 34, 35
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 31 (II) và Thứ 32 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 30 (II) và Thứ 31 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 29 (V) và Thứ 30 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 29 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 29 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 29 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (XI) và Thứ 29 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (X)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (IX)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (VIII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (VII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (VI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (V)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 28 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 27 (II) và Thứ 28 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 26 (II) và Thứ 27 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (X) và Thứ 26 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (VIX)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (VIII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (VII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (VI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (V)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 25 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XXII) và Hạ Thứ 25 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XXII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XXI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XX)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XIX)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XVIII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XVII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XVI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XIV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XIII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (XI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (X)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (IX)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (VIII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (VII)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (VI)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (V)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (IV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (III)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (II)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (I)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (Z) - Tám Thức
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (VV)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (U)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (S)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (R)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (Q)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (O)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (M)
  Cuộc Đời Đức Phật - Hạ Thứ 24 (F)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 78- Người Biết Sống Một Mình
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 77 - Hạ Thứ 13
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 76 - Hạ Thứ 11 và Thứ 12
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 75 - Hạ Thứ 12 tại Veranjà, xứ Kosala
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 74 - Phật Dạy La Hầu La: Quán Vô Thường Và Hơi Thở
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 73 - Phật Dạy La Hầu La: Tứ Đại Và Tứ Vô Lượng Tâm
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 72 - Kinh Người Chăn Trâu và Kinh Người Cày Ruộng
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 71 - Lục Hòa
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 70 - Kinh Di Giáo (P4)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 68 - Kinh Di Giáo (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 67 - Kinh Di Giáo (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 66 - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P5) và Kinh Ví Dụ Cái Cưa (c)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 65 - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P5) và Kinh Ví Dụ Cái Cưa (b)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 64 - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P4) và Kinh Ví Dụ Cái Cưa (a)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 63 - Chiên Già Vu Khống - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P4)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 62 - Chiên Già Vu Khống - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 61 - Chiên Già Vu Khống - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 60 - Chiên Già Vu Khống - Phật Dạy Hạnh Nhẫn (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 59 - Kinh Du Thiện Pháp Bổn (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 58 - Kinh Du Thiện Pháp Bổn (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 57 - Kinh Mahanama: 16 Giấc Mơ Của Vua Ba Tư Nặc (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 56 - Kinh Mahanama: 16 Giấc Mơ Của Vua Ba Tư Nặc (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 55 - Kinh Mahanama: 16 Giấc Mơ Của Vua Ba Tư Nặc (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 54 - Kinh Mahanama
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 53 - Kinh Châu Báu
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 52 - Thuyết Pháp Độ Vua Cha và Quyến Thuộc
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 51 - Kinh Thiện Sanh (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 50 - Kinh Thiện Sanh (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 49 - Kinh Thiện Sanh (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 48 - Kinh Vô Ngã Tướng (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 47 - Kinh Vô Ngã Tướng (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 46 - Kinh Chuyển Chánh Pháp Luân
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 45 - Tứ Niệm Xứ
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 44 - Tứ Niệm Xứ (P13)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 43 - Tứ Niệm Xứ (P12)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 42 - Tứ Niệm Xứ (P11)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 41 - Tứ Niệm Xứ (P10)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 40 - Tứ Niệm Xứ (P9)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 39 - Tứ Niệm Xứ (P8)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 38 - Tứ Niệm Xứ (P7)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 37 - Tứ Niệm Xứ (P6)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 36 - Tứ Niệm Xứ (P5)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 35 - Tứ Niệm Xứ (P4)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 34 - Tứ Niệm Xứ (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 33 - Tứ Niệm Xứ (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 32 - Tứ Niệm Xứ (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 31 - Bát Chánh Đạo: Chánh Định, Chánh Niệm
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 30 - Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 29 - Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 28 - Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 27 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P7)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 26 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P6)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 25 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P5)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 24 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P4)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 23 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 22 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 21 - Bát Chánh Đạo: Chánh Nghiệp (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 20 - Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ (P5)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 19 - Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ (P4)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 18 - Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 17 - Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 16 - Bát Chánh Đạo: Chánh Ngữ (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 15 - Hỷ Xả (P4)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 14 - Hỷ Xả (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 13 - Hỷ Xả (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 12 - Hỷ Xả (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 11 - Từ Bi (P3)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 10 - Từ Bi (P2)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 9 - Từ Bi (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 8 - Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 7 - Tứ Diệu Đế: Tập Đế - Sân Hận
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 6 - Tứ Diệu Đế: Vô Minh và Tham Dục
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 5 - Chuyển Bánh Xe Pháp - Tứ Diệu Đế (P1)
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 4 - 7 Tuần Sau Khi Thành Đạo
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 3 - Chuyển Bánh Xe Pháp
  Cuộc Đời Đức Phật - Bài 2 - Từ Đản Sanh Đến Thành Đạo