Children Story VPD

CHILDREN STORIES - REV. THICH HANG DAT
Email: thichhangdat66@gmail.com
GO BACK

  Anthony story- A Rabbit and Two Cranes.
  Anthony story- A Rabbit and Two Cranes.
  May Le's story: A rabbit and a turtle.
  May Le's story: A rabbit and a turtle.
  May Le's story: A rabbit and a turtle.
  May Le (11yrs old) interviewed Kaden Nguyen (10yrs old).
  T.T Thích Hằng Đạt giảng pháp cho quý Phật tử tại ba Đạo Tràng
  May Le (11yrs old) interviewed Serina Tudo (9yrs old).
  May Le (11yrs old) interviewed Serina Tudo (9yrs old).
  Anthony Pham (11 yrs old) interviewed May Le (11 yrs old).
  Elsa Pham (7yrs old) interviewed Dragon Pham (10yrs old).
  Elsa Pham (7yrs old) interviewed Clhoe Nguyen (7yrs old).
  Serina interviewed Tony.
  Serina Tudo (9yrs old) interviewed David Nguyen (11yrs old).
  Serina Tudo (9yrs old) interviewed David Nguyen (11yrs old).
  Anthony Pham (11 yrs old) interviewed Long Huynh (10yrs old).
  May Le (11yrs old) interviewed Kin Le (7yrs old).
  May Le (11yrs old) interviewed Anthony Pham (11yrs old).
  Elsa (7yrs old) interviewed Jennifer (10yrs old).
  Elsa (7yrs old) interviewed Dragon (10yrs old).
  Jennifer Pham (10yrs old) interviewed Mason Nguyen (8yrs old).
  Elsa Pham (7yrs old) interviewed Suri Nguyen (10 yrs old).
  Elsa (7yrs old) interviewed Clorie (7yrs old).
  David-4-23-23
  Vincent Le - Recitation of Metta Sutra.
  Elizabeth Duong - Recitation of Metta Sutta.
  Aaron Ta - Recitation of Metta Sutta.
  Lena Pham - Recitation of Metta Sutra.
  Tony Ton - Recitation of Metta Sutra.
  Sidney Ngo - Recitation of Metta Sutra.
  Tommy Tran - Recitation of Metta Sutra.
  Kathy Le - Recitation of Metta Sutra.
  Tubi Ngo - Recitation of Metta Sutra.
  John Ngo - Recitation of Metta Sutra.
  Pauson Huynh - Recitation of Metta Sutta.
  Angle Nguyen - Recitation of Metta Sutta.
  Thanh Tran - Recitation of Metta Sutta.
  Van Anh Le - Recitation of Metta Sutta.
  Hayle Ngo - Recitation of Metta Sutra.
  Ryan Ngo - Recitation of Metta Sutra.
  Tubi-Recitation of Metta Sutra
  Tubi-Recitation of Metta Sutra
  Phóng sự "Tuổi Trẻ Hướng Thiện" của Chùa Phật Giác - Đài SGN thực hiện (Phần 2)
  Phóng sự "Tuổi Trẻ Hướng Thiện" của Chùa Phật Giác - Đài SGN thực hiện (Phần 1)
  Sinh Hoạt Thanh-Thiếu Niên tại Chùa Phật Giác - Ngày 13 tháng 2 năm 2015 (P2)
  Sinh Hoạt Thanh-Thiếu Niên tại Chùa Phật Giác - Ngày 13 tháng 2 năm 2015 (P1)
  Sinh Hoạt Thiếu Nhi tại Chùa Phật Giác
  Chùa Phật Giác - Lễ Cầu Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát (Ngày 12 tháng 10 năm 2014)