Page
  1035
Total
123958
Charitable Work in VN Long An

TỪ THIỆN TẠI LONG AN 23/10/2023 - 24/10/2023
CHARITABLE WORK IN VIETNAM'S LONG AN DISTRICT 10/23/2023 - 10/24/2023


Phát gạo tại Chùa Trung Thuận cho người nghèo ớ xã Thuận Mỹ và Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.
266 phần: 15 kg gạo - $3,045 US dollar
Tịnh tài cho Chùa Trung Thuận: $500 US dollar
Tịnh tài cho Trung Cấp Phật Học, Cơ Sở Ni, Khánh Hoà, Tỉnh Nha Trang: $1,000 US dollar

Distributing rice at Trung Thuan Temple to the poor in Thuan My District and Thanh Vinh Dong District, Chau Thanh District, in Long An Province.
266 15 kg bags of rice - $3,045 US dollar
Money donation to Trung Thuan Temple: $500 US dollar
Money donation to Intermediate School of Buddhist Academy, Nunnery Campus, Khanh Hoa, Nha Trang Province: $1,000 US dollar

Tổng cộng / Total: $4,545 US dollar

 • (Slideshow) Phát gạo cho người nghèo ở Long An
            Distributing rice to the poor in Long An district
 • (Video P1) Phát gạo cho người nghèo ở Long An
            Distributing rice to the poor in Long An district
 • (Video P2) Phát gạo cho người nghèo ở Long An
            Distributing rice to the poor in Long An district
 • (Video P3) Phát gạo cho người nghèo ở Long An
            Distributing rice to the poor in Long An district
 • (Video P4) Phát gạo cho người nghèo ở Long An
            Distributing rice to the poor in Long An district
 •