Student Online Sign Up


BUDDHA BLESSED TEMPLE


7748 3rd Street Road
Louisville, KY 40214
Phone: (832) 863-1861
Email: thichhangdat66@gmail.com

LỚP DẠY KÈM SAU GIỜ HỌC MIỄN PHÍ
(FREE AFTER SCHOOL TUTORING SERVICE)

Dành Cho Học Sinh Từ Lớp Mẫu Giáo Đến Lớp 12
(Kindergarten - 12th Grade) Niên Học 2021-2022
ĐƠN GHI DANH (REGISTRATION FORM)

(* is a required field)   


   Liên Lạc Khẩn Cấp (Emergency Contact Information)

Chương Trình bắt đầu ngày 23 tháng 8 năm 2021 (Schedule starts on 08-23-2021)
Thứ Hai (Monday) – Thứ Năm (Thursday) 6:00 pm – 7:30 pm EST

Xin quý vị vui lòng đánh dấu dưới đây về trình độ học vấn của con em
(parents, please check mark below regarding your child's grade level)


*